Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

De gerechtsdeurwaarder


gerechtsdeurwaarder De gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar die onder andere mensen oproept voor de rechtbank en zorgt dat vonnissen worden uitgevoerd.

De gerechtsdeurwaarder is zowel een openbaar ambtenaar als een zelfstandig ondernemer.

De ambtelijke taken
Als openbaar ambtenaar voert de gerechtsdeurwaarder taken uit die bij de wet aan hem toebedeeld zijn. Dit bestaat uit het dagvaarden van personen voor de rechter, het opmaken van akten, het betekenen van juridische stukken en het ten uitvoer leggen van vonnissen en andere zgn. executoriale titels.

Dagvaarden
Wanneer een persoon of rechtspersoon een proces start, zal de procedure pas aanhangig worden op het moment dat de dagvaarding is uitgebracht. Dit wordt door de deurwaarder gedaan, dit garandeert dat de gedaagde de dagvaarding daadwerkelijk ontvangt. De deurwaarder zal de dagvaarding uitbrengen middels een exploot. Hiermee wordt de gedaagde geacht kennis te hebben genomen van de procedure die tegen hem gestart is.

In Nederland zijn deurwaarders in 2005 met in totaal 650.000 dagvaardingen op pad geweest.

Naast de dagvaardingsprocedures bestaan de verzoekschriftprocedures, waarin het geding wordt ingeleid door het indienen van een verzoekschrift bij de betreffende gerechtelijke instantie.

Betekenen
OfficiŽle stukken worden door de gerechtsdeurwaarder betekend. Buitengerechtelijk komt het niet vaak voor, maar bij overeenkomsten met grote financiŽle belangen wordt soms de voorkeur gegeven aan een exploot in plaats van een aangetekende brief. Ook wanneer de rechter een uitspraak heeft gedaan zal de gerechtsdeurwaarder het vonnis betekenen. Door de betekening wordt degene tegen wie het vonnis gericht is geacht bekend te zijn met de inhoud. Wanneer het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is, zal de deurwaarder tevens bevel doen tot betaling.

Opmaken van akten
Net als een notaris kan een gerechtsdeurwaarder akten opstellen ter constatering. Deze akten gelden als rechtsgeldig bewijs wanneer er later onenigheid bestaat over genoemde feiten. Bijvoorbeeld bij beslag op roerende zaken zal een deurwaarder altijd een proces-verbaal in een akte vastleggen.

Executie
Wanneer iemand tegen wie een executoriale titel, zoals een vonnis, gericht is niet voldoet aan het bevel van de deurwaarder, kan de deurwaarder maatregelen nemen om diegene te dwingen tot uitvoer van het vonnis. Bij een veroordeling tot betaling kan een deurwaarder dit doen door beslag. Wanneer een huurovereenkomst is ontbonden kan dit door middel van een ontruiming. Wanneer in een vonnis een verbod is bepaald op straffe van een dwangsom, kan de gerechtsdeurwaarder deze dwangsommen innen. Wanneer ook dwangsommen geen effect sorteren kan de gerechtsdeurwaarder ook overgaan tot civiele gijzeling. Voor dat laatste heeft de deurwaarder echter aparte toestemming van de rechter nodig alvorens dit te kunnen doen. Een gijzeling kan alleen worden opgelegd in het geval dat de geŽxecuteerde redelijkerwijs in staat is om aan het vonnis te voldoen. Voor geldbedragen kan iemand niet in gijzeling worden genomen, met uitzondering van uitkeringen voor levensonderhoud zoals alimentatie. Dat laatste echter ook slechts wanneer de geŽxecuteerde redelijkerwijs in staat is om aan het vonnis te voldoen.

Toezicht houden en orde handhaven
Een gerechtsdeurwaarder heeft verder als ambtelijke taken om toezicht te houden bij openbare verkopen (veilingen) en om de orde in de rechtszaal te handhaven.

Niet-ambtelijke taken
De meeste gerechtsdeurwaarders zijn naast hun ambtelijke taken ook zelfstandig ondernemer. Hierbij valt te denken aan buitengerechtelijke incassowerkzaamheden, juridisch advies, juridische bijstand in procedures voor de kantonrechter, het opstellen van algemene voorwaarden en dergelijke.
In BelgiŽ kan de gerechtsdeurwaarder door de beslagrechter ook benoemd worden om het gerechtelijk mandaat van "schuldbemiddelaar" uit te oefenen in het kader van een procedure "Collectieve Schuldenregeling" (CSR).
Deze procedure is te vergelijken met procedure "Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen" (WSNP) in Nederland.