Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Voor een recht op schadevergoeding is het dus vereist dat uw leverancier in verzuim is of dat het voor hem blijvend onmogelijk is te leveren.

Aanmaning Recht
Tevens bepaalt hij het maximale aantal publicaties dat men tegelijk mag lenen, alsook de uitleentermijn. De aanvaarding van een wissel brengt geen wijziging of afschaffing teweeg, zodat de huidige voorwaarden volledig van toepassing blijven. De marmers, granieten en stenen worden opgemeten volgens de in het beroep geldende regels en gebruiken. Koper is gehouden Nuyens te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade welke voor Nuyens mocht ontstaan als direct of indirect gevolge van overtreding door koper van het gestelde in lid 2. Bij niet betaling van een wissel wordt de volledige som opnieuw eisbaar. Bruessele dairinne zy woenende was, ende alleandere huere ende des voirs. Een voorbeeld is het geval dat u in afwachting van een te late levering van een machine een soortgelijke machine moet huren.

Aanslag binnen welke termijn betalen? Betaaltermijnen staan vermeld op uw aanslagbiljet. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Na de aflevering volgens de leden 3 of 4 zijn de goederen voor rekening en risico van koper. De verkopers behouden zich de exclusieve eigendom voor van de verkochte goederen en dit tot deze volledig werden betaald. Het vervoer van de goederen en alle verzendingen ook degene die franco gebeuren, geschieden op risico en op kosten van de koper. Het klassieke voorbeeld is dat van een boer die een zieke koe krijgt geleverd die zijn gehele veestapel besmet. Dit script zorgt voor een juiste weergave van het kruimel pad. Onze offertes worden steeds zonder verbintenis gemaakt.