Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Verjaring gaat in 3 jaar vanaf de dag van betaling.

Verjaring Schulden
Naast de algemene verjaringstermijn, heeft de wet voor een aantal rechtsvorderingen de verjaringstermijn ingekort naar vijf jaar. Dit hoofdstuk treedt in werking de dag waarop de IPA-wet in het Staatsblad wordt bekendgemaakt. De termijn van verjaring begint op de dag, volgend op die waarop onmiddellijke nakoming kan worden gevorderd, tenzij de wet anders bepaalt. Deze werkwijze zou de arbeidsrechtbanken in eerste instantie aanzienlijk ontlasten. Verjaring gaat in 3 jaar vanaf de dag dat ze opeisbaar zijn. Een vordering die uit een overeenkomst voortvloeit, bijvoorbeeld een geldvordering of een huurvordering, verjaart na vijf jaar art 3 307 BW. Verjaring gaat in 3 jaar vanaf de dag van betaling.

Verjaring gaat in na 3 jaar, te rekenen vanaf de dag van betaling. De waarheid is dat het sterk afhangt van de soort vordering wie is de schuldeiser, en wat is er voor het openstaande bedrag geleverd, en welke actie is er in de tussentijd ondernomen om de vordering te innen. Op alle vorderingen die op 1 januari 2009 nog niet verjaard zijn op basis van de vijfjarige verjaringstermijn. Het enige dat ik hierop kan en wil zeggen, is het volgende. De werknemer kan kiezen tussen het al dan niet inhalen van de overuren gepresteerd in het kader van een buitengewone vermeerdering van werk, of ingevolge een onvoorziene noodzakelijkheid. Dit wil zeggen dat in beginsel door verloop van 20 jaren de wettelijke verplichting een rechtsvordering na te komen, vervalt.