Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Verder levert de voorcalculatie ook een offertebedrag.

Aanmaning Offerte
Voorraadartikelen kunnen in principe retour, doch hieraan zijn kosten verbonden die volledig voor rekening van de klant komen. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Wanneer Miranet Webdesign bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. FrontPixel deze gebreken zal trachten te verhelpen. De opdrachtgever dient in Nederland domicilie te kiezen. Miranet Webdesign is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Miranet Webdesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. CategorieProjectnaamBeschrijvingVertalingenEngelstalige marktHet gaat hier om het vertalen van nederlands naar engels. Vastgesteld worden de in de bijlage bij dit besluit opgenomen.

Ga naar het rapport CQRYVFH7 doe dit nadien ook voor rapport CQRYVFH8. Belastingcijfers per 1 januari 2007 voor werkgevers en werknemers. Zelfgekweekte goodwill onder omstandigheden wel te activeren. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c. Miranet Webdesign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Miranet Webdesign als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Bij langer lopende projecten zal Miranet maandelijks de reeds verleende diensten factureren. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Miranet Webdesign behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Wijzigingen in de tarieven worden door Miranet Webdesign minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beeindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden. In genoemde gevallen behoudt Miranet Webdesign zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. Levering geschiedt uitsluitend tegen betaling onder rembours direct voorafgaand aan de feitelijke levering. De grootte van de vertaling verschilt per opdracht. Het bestand kan in word document aangeleverd worden. Indien er geen schriftelijke prijsafspraak is overeengekomen dan zal de factuur worden opgebouwd uit het aantal aan de opdracht of dienst besteedde werkuren met het daarvoor geldende uurloon en alle overige gemaakte kosten.

Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de verleende diensten. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. In beginsel komen de transportkosten voor het retourzenden volledig voor rekening van de klant. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retourzenden is voor rekening en verantwoording van de klant. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Lelystad en kunnen als algemene voorwaarden worden aangehaald. Het verlenen van een dienst door Miranet Webdesign voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd.