Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Transparante/open plus rechtschapene manier van werken en communiceren

incasso procedure
Leg de verantwoordelijkheid voor het bedaren van operationeel risico zo aaneengesloten mogelijk erbij de processen zelf, dat wil zeggen erbij het lijnmanagement. Wij liefhebben u op de hoogte van de resultaten. In onze onderscheidende werkwijze hanteren wij het uitgangspunt om met middel van een voortdurende persoonlijke communicatie in een vroegtijdig stadium afdoening te forceren. In de belangrijkste dagen van de afhandeling van het akte nemen wij gerichte acties om subjectief aansluiting met uw debiteur te krijgen. De debiteur wordt dan in de aanleiding pretenderen de schaderegeling zo spoedig mogelijk te herstellen. De uitvoering van de opdracht is niet - tenzij uitdrukkelijk beter schriftelijk wordt vermeld - specifiek gestructureerd op het ontdekken van fraude.

Punctueel nota's verzenden plus nabellen is een tijdrovende en kostbare aangelegenheid. Weliswaar moet u zowel in zulk situaties noch te snel een preferentie maken voor een advocaat. Risico Management houdt hier alledaags toezicht op plus zou zonodig aanstonds het bevoorschotting hiervoor aanpassen, overeenstemmend het bevoorschottingsbeleid. Mochten wij er buitengerechtelijk noch te slagen de vordering te incasseren, dan wordt een juridisch traject gestart. Indien er geen reactie komt, wordt er kort nadien een tweede herrinnering gestuurd en wordt de participant mogelijk telefonisch gecontacteerd. De basisreden hiervoor is algemeen dat een wederpartij niet gaarne scheiding neemt van zijn haar of zijn cash op het ogenblik dat U Uw opdrachtgever Uw rekening voorlegt of omdat de opdrachtnemer dat liquiditeitsspanningen heeft. Betalingen wordt binnenshuis enkel dagen aan u overgemaakt onder vermelding van een van te voren vastgesteld kenmerk en of factuurnummer.

Deze benadering met ook leiden tot het anders nakomen van betalingsafspraken. Betaalt u te veel in het incassotraject van deurwaarders of incassobureaus? Wanneer u een vordering zelfstandig, zonder geldige reden terug trekt of met uw schuldenaar een schikking treft, bent u de incassokosten verschuldigd. Het bescheid is werkelijk eenvoudig: erbij een degelijk incassobureau dat aanstonds zekerheid plus begrijpelijkheid biedt.