Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Tenzij verschillend overeengekomen, geschiedt levering op lokatie.2

algemene voorwaarden
De koper draagt het risico van de producten van het ogenblik be waarop de producten aan het opgegeven adressering ter ontvangst worden aangeboden. Alle handelsgoederen worden verzonden voor rekening en risico van de koper, dit met inbegrip van vrachtvrije verzendingen. Gebruikersaccounts zijn dan ook voorbehouden aan individuele commune of organisaties die onderdeel uitmaken van de burgermaatschappij zoals buurtorganisaties, clubs en verenigingen, culturele en religieuze groeperingen, liefdadigheidsinstellingen, media, milieugroeperingen, non-profitorganisaties, virtuele gemeenschappen en vrijwilligersorganisaties. Het is ieders persoonlijke verantwoordelijkheid wegens hier zorg voor te dragen. Een belangrijke claim is dat een algemene voorwaarde niet de kernvan de prestatie mogen betreffen. Mogelijk verschuldigde accijns op uitgekeerde roemen zou Prijsenquete voor haar rekening nemen.

Het aankoopbewijs/factuur geldt indien akte met aanstelling tot de garantie.5. Verkorte verwijzingen die mondiale of regionale operationele organisaties en mondiale of regionale bedrijfstakken omschrijven, worden soms ook gemakshalve en voor alle eenvoudigheid gebruikt. De abonnee kan in dat casus geen appel bewerkstelligen op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoeding. Na ontvangst krijgt u binnenshuis dertig (14) dagen het volledige aankoopbedrag (exclusief de verzendkosten) teruggestort. Mars behoudt zichzelf het recht voor alle erbij wet mogelijke of billijke middelen in te zetwerk indien u deze Overeenkomst schendt. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Notarisplein vereist, heeft Notarisplein het rechtspleging bepalen werkzaamheden met haar aan te wijzen personen, waaronder ook derden worden begrepen, te bewerkstelligen uitvoeren.