Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Soms wordt u daarbij verzocht uw bezwaarschrift aan te vullen.

Bezwaarschrift
Alleen als uw bezwaarschrift aan alle voorwaarden voldoet, neemt de Douane het in behandeling. Dit is een navigatie mogelijkheid tussen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Motivering van het bezwaar betekent dat u in het bezwaarschrift aangeeft waarom u vindt dat de naheffingsaanslag of de beschikking niet juist is. Deze moet u volgens de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 16 weken een beslissing sturen niet 4 maanden. Als u door een besluit van burgemeester en wethouders persoonlijk in uw belangen wordt getroffen, kunt u in de regel een bezwaarschrift indienen.

Als het bezwaarschrift niet aan alle eisen voldoet, krijgt u van de Douane extra tijd om uw bezwaarschrift in orde te maken. Ik hoop dat u binnenkort liefst vandaag of morgen de brief wilt ondertekenen en bij mij langs wilt brengen. Het indienen van een bezwaarschrift heeft in beginsel geen schorsende werking tot gevolg. Het is wenselijk een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken, nadat het besluit is bekendgemaakt, te worden ingediend. De Douane zal u dan vragen om alsnog aan te geven tegen welke beslissing u bezwaar maakt. Het bezwaarschrift moet bij voorkeur in het Nederlands zijn geschreven. Wel wordt geŽist dat, indien het voor een goed begrip nodig is, een bezwaarschrift in een vreemde taal vergezeld moet worden van een vertaling.

Eerst de nieuwsbrief, daaronder het bezwaarschrift. Het kenmerk staat bovenaan de schriftelijke beslissing van de Douane. Het bezwaarschrift dient opgestuurd te worden aan het bestuursorgaan dat het besluit, waarop het bezwaarschrift betrekking heeft, heeft genomen. Dit script zorgt voor een juiste weergave van het kruimel pad. De wet stelt niet de eis dat het bezwaarschrift in het Nederlands of Fries moet zijn gesteld. Of de kosten worden vergoed hangt af van 5 factoren. De algemene regel in de Awb luidt dat een bezwaarschrift moet worden ingediend bij het orgaan dat het besluit heeft genomen.

Soms wordt u daarbij verzocht uw bezwaarschrift aan te vullen. De huidige heksenjacht van Justitie, ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Openbaar Ministerie om iedere burger een bekeuring aan te smeren onder het mom van verkeersveiligheid is veel te ver gegaan. Wanneer het bestuursorgaan uw bezwaarschrift heeft ontvangen, wordt dit aan u bevestigd. Stadstoezicht verricht de werkzaamheden in opdracht van zijn opdrachtgevers. De administratie streeft ernaar om elk bezwaarschrift binnen een termijn van 6 maanden af te handelen. Jonge aanplant zal deze functie de komende jaren niet kunnen opvangen.