Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Omdat de wederzijdse rechten en plichten zijn vastgelegd, kunnen algemene voorwaarden helpen om conflicten te voorkomen.

Algemene Voorwaarden
Het is dus niet voldoende om op uw briefpapier alleen maar te verwijzen naar de gedeponeerde voorwaarden. Tijdig voor de uitvoering van de overeenkomst zal het bedrijf de in artikel 4, leden 2, 3 en 4, bedoelde informatie aan de consument ter beschikking stellen. Indien door het bedrijf aan de consument de mogelijkheid wordt geboden om uitgesteld of in termijnen te betalen, zullen de voorwaarden waaronder dit geschiedt in het aanbod worden bekendgemaakt. De Habbo Regels bevatten de belangrijkste huisregels van het Hotel. En hier vind je alle overige aanvullende voorwaarden voor producten en diensten. Een tussen Gebruiker en Lycos gesloten overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Voorwaarden die pas bij de factuur worden meegestuurd, zijn niet rechtsgeldig.

Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie. In geval van wanbetaling van de consument heeft het bedrijf behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan het bedrijf te melden.

De Gebruiker kan alleen uitgaan van de garanties zoals die worden verstrekt door de Eigenaar in de Licentie Overeenkomst. Spreek jij al Habbo? En wil je weten wat andere bedoelen als ze het hebben over gras, noobs of p2s? Het Habbo Woordenboek helpt je op weg, van Ban tot Zeldzaam. Het staat het bedrijf vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen koop op proef te bedingen en aan de zichttermijn opschortende werking toe te kennen. We verwachten dat iedereen in het hotel ze kent en zich eraan houdt.

Het is aan te raden de tekst te laten controleren door een juridisch adviseur. Kom je hier steeds terecht? Misschien is er iets mis met je cookies. Het bedrijf vermeldt tijdig voor de totstandkoming van de overeenkomst zijn statutaire naam en zijn feitelijke adres, waarbij niet volstaan kan worden met het aangeven van een postbusnummer. UruzganLees alles over de missie naar Afghanistan, over de gevaren en de politieke besluitvorming. Lycos heeft het recht de beschikbaarheid, inclusief verzending per SMS, van financiŽle informatie te wijzigen, beperken of staken, indien Gebruiker langer dan 4 aaneengesloten weken geen gebruik heeft gemaakt van deze diensten. De rechter te Haarlem is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met overeenkomsten tussen Lycos en Gebruiker. Gebruiker vrijwaart Lycos voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van een overeenkomst of het door Gebruiker gebruik maken van de diensten of producten schade lijden en welke aan Gebruiker toerekenbaar is. Leopold 1 straat 1, bus 2, met ondernemingsnummer 0466. Als plaats van levering geldt het woonadres van de consument dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

Het bedrijf treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen. Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de consument inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde. In alle gevallen behoudt Lycos het recht schade te vorderen voor door haar geleden schade. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.