Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Met de schuldenlast van het gewest was het nog erger gesteld.

Belasting Schulden
Raadsbesluit met regels over heffing en invordering van belastingen en rechten. De griffier ondersteunt de raad en commissies in de uitoefening van hun taak. De maatregelen die nodig zijn om tot inning van een belastingschuld te komen. Organisatiekosten die niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de producten van de organisatie. Betekent dat de besluitvorming gaat over het totale beleid en niet alleen een specifiek voorstel.

Hoofd van de ambtelijke organisatie; hij ondersteunt het college in de uitoefening van zijn taak. Deze mogen worden geactiveerd, maar zo kort mogelijk. Besluit van de raad om de vastgestelde begroting te wijzigingen. Deskundige belast met de controle van de jaarrekening, van het financiŽle beheer en de financiŽle organisatie. Hiervan is sprake als in de bedrijfsvoering wordt voldaan aan de wettelijke eisen en interne regelgeving. Fonds gevuld door het Rijk waaruit de gemeenten het grootste deel van hun algemene middelen ontvangen.

Veel mensen hebben de mogelijkheid rood te staan op de lopende rekening. Door de raad voor een specifiek doel gereserveerde middelen. Kan dienen om pieken en dalen in de lasten op te vangen bijvoorbeeld een voorziening groot onderhoud. Het totaal van leningen die een gemeente heeft opgenomen. De inkomsten en uitgaven toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben en niet het jaar waarin de feitelijke betalingen plaatshebben. Zolang de lopende rente daadwerkelijk werd betaald en de hoofdschuld geleidelijk gedelgd, bleef het krediet van Holland hoog. Voorwaarden waarbinnen het beleid kan worden ontwikkeld en uitgevoerd. Verplicht onderdeel van de beleidsbegroting met uitgangspunten voor beheersing van de risicoís van financiering.

Verplicht onderdeel van de beleidsbegroting met uitgangspunten voor de bedrijfsvoering. Dit is een breder begrip dan de ďuiteenzetting van de financiŽle positieĒ, die onderdeel van de financiŽle begroting is. Is een doel SMART, dan is het Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. De betaling van rente en aflossing op de leningen van de stedelijke geldschieters moest dus van jaar tot jaar worden uitgesteld. Postorderbedrijven bezorgen de bestelling thuis en u kunt in termijnen betalen. Maar dat is een ander onderwerp, voor een andere lezing. Vermindering van de reserves ten gunste van het resultaat.

Waarde van een of meerdere activa in de financiŽle administratie, en dus op de balans. De netto rente is daardoor gelijk aan de bruto rente. Activa in de openbare ruimte zoals wegen, groenvoorziening, bruggen e. Aanpassing van het gemeentefonds aan de Rijksbegroting volgens het principe ďsamen de trap, samen de trap afĒ.