Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Kunt u een passende offerte aanbieden. Bedankt alvast.

Aanmaning Offerte
Verder levert de voorcalculatie ook een offertebedrag. Onze voorkeur gaat uit naar project basis ,door native speakers. Afspraken over fasering van projecten, deadlines en levertijden worden per offerte vastgelegd. Bij strijdigheid is het bepaalde in deze algemene voorwaarden bindend. Kunt u een passende offerte aanbieden? Bedankt alvast. Een samengestelde prijsopgave verplicht Miranet Webdesign niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom. Opdrachtgever vrijwaart Miranet Webdesign voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. Hiervoor dient eerst de overeenkomst aanvaardt te worden.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Miranet Webdesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen. Na schriftelijke aanvaarding van deze overeenkomst zijn beide partijen pas verplicht deze overeenkomst na te leven. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. Dit met als doel om een faillissement te voorkomen. Miranet Webdesign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.