Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Korte-termijnschulden zijn vaak niet rentedragend en vallen onder de betalingsafspraken bij leveringen.

Kortlopende Schulden
Korte-termijnschulden zijn vaak niet rentedragend en vallen onder de betalingsafspraken bij leveringen. Over het bedrag dat gebruikt wordt van de kredietfaciliteit bij de bank moet wel rente betaald worden. De vlottende schulden vormen samen met de langlopende schulden het vreemd vermogen. Vreemd vermogen is onderdeel van de passiva en staat dus aan de credit-zijde op de balans.