Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Iedere reiziger dient zorg te aanhebben voor zijn afzonderlijk veiligheid en welzijn

algemene voorwaarden
Het storen van een afdeling aan een gebruiker, host of netwerk waaronder begrepen zonder beperkingen het storen met middel van het te zwaar belasten, overspoelen, belagen met mail of permitteren neerstorten van een computersysteem. Erbij reserveringen korter dan 8 weken voorafgaand aan het verblijf wordt de totale huursom opeens in rekening gebracht. Verlenging van het huurovereenkomst De huurder verplicht zichzelf het gehuurde uitwendig op de overeengekomen dagtekening plus het tijdstip, waarop de huurovereenkomst eindigt, aan het te de huurovereenkomst vermelde adressering van de verhuurder terug te bezorgen, uitgezonderd voorheen met de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en dit verlenging hem doorheen de verhuurder is toegestaan. Vanaf deze termijn kan de toepassing zowel aan de klant disponibel wordt pretenderen op een ervoor adequaat archiverings-medium (zoals onder andere een CD-rom). Deze bekeuring laat onverlet het rechtspleging van United Members schadevergoeding terzake te vorderen.

Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een zoals diens vonnis voldoende zekerheid voor afdoening te verstrekken. NETSENSE bvba behoudt zichzelf het rechtspleging toe tegen iedere voornoemde schending burgerrechtelijke vervolging in te stellen of een strafklacht in te dienen. Retourzendingen worden in dit casus slechts erkend indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij voorts gelden dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Inlichting gelden indien vertrouwelijk indien dit doorheen de andere partij is medegedeeld of indien dit voortvloeit uit de geaardheid van de informatie. De installateur overlegt op verzoek van de opdrachtgever de bescheiden, waaruit blijkt dat hij deze verzekering heeft afgesloten.