Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Ieder appel op verrekening met diens beweerdelijke vorderingen op ons is uitgesloten

aanmaning artikel
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder traject: een overeenkomst bedoelde meerdere losse verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit tijdens langere tijdstip losse verrichtingen voortkomen. Het is werkgever wederrechtelijk op enig wijze data overheen kandidaten aan derden doorheen te aanbieden of kandidaten aan derden voor te stellen. De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden zoals lieve weten af en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, echter zij zijn noch bindend. Indien naderhand de Afnemerin het eender mocht wordt gesteld, kan FME nimmermeer schadeplichtig zijn.

Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst uitrusting data noch tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het rechtspleging uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende additioneel kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever te rekening te brengen. Het op 11 grasmaand 1980 te Wenen tot stand gekomen Veiligheidsraad Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten aangaande roerende zaken is niet van toepassing. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het in het belangrijkste lul betreffende oordeel de stiptheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming positie wanneer de meerderheid van de vergadering dit verlangt.3. Gedurende gebreke daarvan is leverancier niet schuldig terzake van het desbetreffende gebrek. Opdrachtgever vrijwaart ons voor alle aanspraken voortkomende uit en alle nadelige effecten van het niet of niet volledig opvolgen onderbrak opdrachtgever van het hiervoor bepaalde. Nextadventure behoudt zichzelf het rechtspleging voor deze algemene voorwaarden te wijzigen.