Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Het begrip aansprakelijkheid heeft te maken met schuld.

Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid in vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid N. Is de minderjarige zelf aansprakelijk, dan is in principe geen verhaal bij de ouders mogelijk. Bij kapitaalverhoging hebben verder de bestuurders of zaakvoerders dezelfde aansprakelijkheid als de oprichters. Als een onderneming de belasting niet betaalt, kunnen de bestuurders of de vennoten hiervoor in veel gevallen aansprakelijk worden gesteld. Het begrip aansprakelijkheid heeft te maken met schuld. Commentaar dat evident onrechtmatig is, mag je verwijderen. In een disclaimer spreek je af hoe het zit met aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid is een begrip uit het burgerlijk recht. De Fietsersbond vindt dat fietsers de volledige schade vergoed moeten krijgen voorstel minister Sorgdrager in Paars I. Met aansprakelijkheid wordt bedoeld dat de ene persoon gehouden is de schade van een andere persoon te vergoeden. Oprichters kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de onregelmatigheden bij de oprichting van de vennootschap vorming van het kapitaal, de nietige oprichting en de verbintenissen aangegaan door onbekwamen. De aansprakelijkheid van de vennoten hangt af van de rechtsvorm van de vennootschappen. Als het kind verslaafd is, is het zaak om zoveel mogelijk beschermende maatregelen te nemen, zoals onder bewind stelling of curatele. In de commanditaire vennootschappen blijft de aansprakelijkheid van de stille vennoten beperkt tot hun inbreng. Aansprakelijkheid van providers in Maatschappij @ iusmentis.

De aansprakelijkheid in vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid CVOA, Comm. Rotterdam vond dat er sprake was van inbreuk op de auteursrechten. In het laatste geval moeten de ouders aantonen dat hen geen verwijt treft. De werkgever voldoet aan deze zorgplicht door de risico's in het bedrijf goed in te schatten en vervolgens alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de gezondheid van de werknemers te beschermen. Bij schuld hoeft overigens geen sprake van opzet te zijn. Er is echter geen jurisprudentie over deze situatie. Zoals voor de andere fouten, moet er ook hier de fout, schade en een oorzakelijk verband tussen fout en schade worden bewezen.

De Fietsersbond pleit voor een humane schadevergoeding voor zwakke verkeersdeelnemers zoals fietsers bij een ongeval. Zo sluit u snel on-line een lening of krediet met de aantrekkelijkste rentetarieven. De kantoornaam is ontleend aan de Egyptische mythologie. Een ondernemer sluit met de regelmaat van de klok overeenkomsten. Sommige misdrijven kunnen ook elektronisch worden begaan.

De werkgever moet ervoor zorgen dat zijn werknemers zijn beschermd tegen gevaar voor 'lijf, eerbaarheid en goed'. Geld lenen? Independer geeft eenvoudig betrouwbaar advies. Wie een ander schade toebrengt, moet die vergoeden. Hierop zijn echter uitzonderingen mogelijk tot dat het kind 18 jaar is geworden. De werkgever heeft volgens het Burgerlijk Wetboek en de Arbowet een algemene zorgplicht voor de veiligheid en de gezondheid van zijn werknemers. Dat kan moeilijk zijn, omdat ouders geacht worden hun maatregelen voor het voorkomen van ongelukken te verscherpen, naarmate het kind een groter gevaar oplevert.