Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Het aankoopbewijs/factuur geldt indien akte met aanstelling tot de garantie.5

algemene voorwaarden
De winnaar van de prijzen wordt vanaf elektronische post op de hoogte gebracht, waarna spoedig nadere inlichting zullen volgen. De installateur kan niet voordien aansprakelijk worden met de uitvoering van het werkgelegenheid aan te vangen dan nadat alle ervoor noodzakelijke informatie in zijn bezitting zijn en hij de overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Indien de prijsverhoging niet het effect is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de gebruiker het rechtspleging om de overeenkomst op distantie op te zeggen tegen de dageraad waarop de prijsverhoging ingaat. In de voor in afkeuring komende gevallen instrueert en onderricht de installateur de opdrachtgever of de om deze aanwijzen personen bedoelde het in werking stellen en bedrijfsvaardig liefhebben van het opgeleverde werk. Vervolgens - en onder voorbehoud van volledige afdoening van de prijs - stuurt de vennootschap QG COM de Klant een elektronische post met het sprongblad dat alle nodige tips overheen de sprong bevat.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts aannemelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijnovereengekomen. Voor zover deze kosten niet zijn inclusief of daarvan niets in de Overeenkomst is bepaald, worden zij apart berekend. Indien VE-PC doorheen overmacht verhinderd is te leveren, zullen zij het recht hebben de leveringstermijn te verlengen met de hooggeprijsd van de overmacht dan welnu de overeenkomst, voorzover nog niet uitgevoerd, te annuleren. Het zij aan schade aan de bus, schade aan tenten of caravans, of verschillende zaken op de camping, en overige schade aan personen en (on-)roerende zaken.

De van het aanbieding aandeel uitmakende bescheiden (zoals tekeningen, technische beschrijvingen e.d.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, echter zijn noch normatief en blijven het (intellectuele) bezit van de installateur. Tenzij verschillend overeengekomen, geschiedt levering op lokatie.2. Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mogen Opdrachtnemer uitgaan van de stiptheid hiervan en zou hij zijn aanbod hierop baseren. Genoemde betalingstermijn gelden indien fatale termijn. Rembours: U betaalt erbij afleveren van het postpakket het verschuldigde actief aan de postbode. Indien er hierna alsnog niet betaald wordt zullen het incassobureau ingeschakeld worden. Een om RSH gezonden nota staat eender aan een schriftelijke aanvaarding. Indien een een zulk termijn ontbreekt op de offerte gelden een termijn van 8 dagen na offertedatum.

Zie hiervoor het kopje 'Prijswinnaars'. Alle additioneel kosten voortvloeiend uit het niet, of niet voldoende verzekerd zijn, komen volledig voor rekening van de individuele passagier. Algemene voorwaarden zijn voorwaarden diegene erbij meerdere overeenkomsten wordt gebruikt. Toepasselijk recht en gerechtigde rechter Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, commissies en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsook op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ingeval van weigering van de aanbieden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsook het risico van defect of teloorgang van de geweigerde zaken aan n stuk voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede funderen het recht op verrotten van de koop of de vervanging van de zaak inroept.