Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Genoemde betalingstermijn gelden indien fatale termijn

algemene voorwaarden
Roemen plus bijkomende kosten staan vermeld op de prijslijst. Prijsenquete (enquete) is een arbeid van het afgerond vennootschap Eezy, Jacob van Maerlantstraat 32, 1321 VS te Almere. Indien de aanvaarde rekening op de vervaldatum nog noch is betaald, dan is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 1 % per maand, waarbij elk aangevangen maand voor een volledige telt. Afdoening De schulden van de huurder wordt beschouwd indien brengschulden. Indien ten tijde van de orderbevestiging de cli aan de leverancier sommige honorarium verschuldigd is begint de levertijd aanvankelijk te stappen op de dag,waarop de leverancier deze storting heeft ontvangen. Voor nieuwe contractanten geldt dat een prijsverhoging schrede ingaat minstens drietal maanden na aansluiting.

Dit voorwaarden aangaan voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Minas-ICT en een opdrachtgeverwaarop Minas-ICT deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden noch doorpartijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.2. Onderdelen en voorwerpen die geen voorraad artikelen/onderdelen zijn van VE-PC kunnen niet geannuleerd of retour gestuurd worden. Indien de opdrachtgever een gebruiker is, is hij bevoegd om binnenshuis redelijke termijn nadat Notarisplein heeft meegedeeld dat de wijziging of supplement van de overeenkomst een overschrijding van het overeengekomen honorarium tot effect heeft, de overeenkomst te ontbinden. Alle gegevens, waaronder het persoonsgegevens, diegene hierbij verstrekt worden, baten waarheidsgetrouw, volledig plus exact te zijn en te blijven. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Uiteraard is deze borg uitsluitend van krachtbij een normale frequentieband van aanhebben en wassen. Indien de erkenning (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de overhandiging opgenomen aanbieding dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. Deze maatregelen permitteren de betalingsverplichtingen van de contractant onverlet. De Oktoberfest Bus, de busmaatschappij en de kampeerplaats zijn noch schuldig voor verlies van, inbraak van, of schade aan persoonlijke bezittingen.