Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba (Gem.

Aanmaning Justitie
Hij wijst erop dat men de Hoge Raad wel zal verplichten met verlof te gaan in een welbepaalde periode. Het wetsvoorstel voorziet aldus in een schorsing van de termijnen tussen 15 juli en 15 augustus. Bij blijvende nalatigheid kan het Europees Hof aan de Belgische Staat bovendien een dwangsom opleggen voor elke dag vertraging. Nederland meer inspanningen in die richting worden verwacht. Het wetsvoorstel in zijn geheel wordt aangenomen met 6 stemmen bij 3 onthoudingen. De minister herhaalt dat hij een algemene schorsing verkiest, omwille van de duidelijkheid. Voor elk gewoon lid wordt er een plaatsvervangend lid aangewezen. Een lid verklaart zich verrast wegens de snelle agendering van voorliggend wetsvoorstel, dat ontsnapt aan het advies van de Raad van State.

Productschap vastgesteld dat van ongeveer 250 000 kg melk geen boekhouding is bijgehouden. Het verslag is eenparig goedgekeurd door de 9 aanwezige leden. Voor de behandeling van uw beroep door de kantontrechter dient zekerheid gesteld te worden voor de betaling van de sanctie. Eerder werden in soortgelijke overtredingen dwangsommen opgelegd aan Griekenland van 20. Europese Unie zijn ingeschreven of van inschrijving zijn uitgesloten.

Het Hof Derde kamer, de advocaat-generaal gehoord, heeft besloten de zaak zonder conclusie te berechten. Er is waar die geen intrinsieke vorm heeft en enkel in verpakte toestand in de handel kan worden gebracht. In casu staat vast dat 102 447 kg goederen minder dan bij het contract voorzien zijn geleverd. De libellering van het wetsvoorstel is evenwel zeer ruim, gezien zij alle termijnen van procedures met het oog op een benoeming of aanwijzing omvat. Het Openbaar Ministerie en energiebedrijf Nuon hebben ruzie over de aanpak van energiedieven, zoals wiettelers. Er is geen reden om hier een schorsing in hoofde van de minister te voorzien. Het beroepschrift moet worden ondertekend en zijn voorzien van een dagtekening. Het kan zelfs leiden tot de dood van grote aantallen vissen.