Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Eventuele wijzigingen zullen bekend gemaakt worden minstens dertig dagen voor ze van kracht worden.

Wijziging Aanmaning
Eventuele tariefwijzigingen zullen een maand voor de inwerkingtreding ervan aan de abonnee worden bekendgemaakt. De Koning is bevoegd om bij besluit, genomen na advies van de bevoegde autoriteit, te bepalen welke andere bepalingen in deze overeenkomsten moeten worden opgenomen, teneinde de veiligheid van de uitgevoerde verrichtingen te verzekeren. Eventuele wijzigingen zullen bekend gemaakt worden minstens dertig dagen voor ze van kracht worden. In dat geval blijft de abonnee wel gehouden zijn verbintenissen uit deze overeenkomst na te leven.

Enkel de nietige bepalingen zullen dan als niet geschreven worden beschouwd. Het abonnement is persoonlijk en onoverdraagbaar, en alleen de abonnee is en blijft gerechtigd op en verantwoordelijk voor zijn gebruik. De aanvrager moet zijn aanvraag staven met de nodige documenten die aantonen dat hij aan alle voorwaarden voldoet. De werkgever bewaart de lijst van de in het eerste lid bedoelde personen en stukken inzake beroepskennis, en houdt deze ter beschikking van de bevoegde autoriteit. In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van Nivelles bevoegd zijn, en, zo het een geschil betreft dat tot de bevoegdheid van de vrederechter behoort, het vredegerecht van Jodoigne. Informanagement bevestigt de ontvangst van een ondertekend exemplaar van de Overeenkomst aan de Contractant door een Orderbevestiging. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Indien wij, na de ingebrekestelling, die aangetekend verstuurd wordt, geen betaling ontvangen, dan wordt uw abonnement automatisch geblokkeerd en wordt uw dossier doorgestuurd naar onze raadsman.

Ga naar het rapport CQRYVFH7 doe dit nadien ook voor rapport CQRYVFH8. Bij zijn aanvraag om inschrijving vermeldt de in het eerste lid bedoelde tussenpersoon de naam en plaats van vestiging van de maatschappelijke zetel van zijn principaal. De bedragen van de jaarlijkse retributies, die ten bate van het Agentschap worden geheven ten laste van houders van vergunningen en erkenningen, worden vastgesteld in de laatste kolom van tabel I in de bijlage bij dit besluit. De bevoegde autoriteit kan minimumvoorwaarden vaststellen met het oog op de nadere bepaling van de in het eerste lid bedoelde voorwaarden. Het bewijs van betaling wordt gevoegd bij de aangifte, het beroep of de aanvraag. Voor een Dienst kunnen Aanvullende Voorwaarden gelden. De abonnee zal de via dit abonnement verkregen informatie slechts aanwenden voor eigen gebruik en ze niet exploiteren, reproduceren of ter beschikking stellen van derden.