Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Energie aan de in gebreke blijvende bedrijven een aanmaning sturen.

Aanmaning Besluit
De bedragen van de jaarlijkse retributies, die ten bate van het Agentschap worden geheven ten laste van houders van vergunningen en erkenningen, worden vastgesteld in de laatste kolom van tabel I in de bijlage bij dit besluit. Het bewijs van betaling wordt gevoegd bij de aangifte, het beroep of de aanvraag. Veel gestelde vragen aanmaningWaarom krijg ik een aanmaning?Omdat u niet binnen de gestelde betaaltermijnen zie aanslagbiljet heeft betaald. Op bovenstaande tekst is een disclaimer van toepassing. Energie aan de in gebreke blijvende bedrijven een aanmaning sturen. Zij worden gemachtigd de schulden te voldoen en de activa te beheren.

Ben ik de aanmaningskosten verschuldigd?Als uw betaling na de dagtekening van de aanmaning op de rekening van de Gemeentelijke Belastingdienst is bijgeschreven moet u de aanmaningskosten betalen. De retributies ten bate van het Agentschap, vastgesteld in artikel 3 worden gestort op postrekening nr. Onze Ministers zijn, ieder wat hen betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. De bovenstaande bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing wanneer de vereniging om een andere reden wordt ontbonden of haar rechtsbevoegdheid verliest. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit. Dit script zorgt voor een juiste weergave van het kruimel pad. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Deze retributies worden geheven ter gelegenheid van het indienen van een aangifte, van een beroep of van een aanvraag tot het bekomen van een vergunning, een toelating of een erkenning.