Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Eerst de nieuwsbrief, daaronder het bezwaarschrift.

Bezwaarschrift
Als bijvoorbeeld een bouwvergunning is verleend aan uw buren kunnen zij gewoon gaan bouwen, ook als u een bezwaarschrift hebt ingediend. Ook kunt u worden uitgenodigd om te worden gehoord. De Douane neemt alleen bezwaarschriften in behandeling die door de post zijn bezorgd. Beschikt u over DigiD, maar bent u geen inwoner van Den Haag, dan kunt u vooralsnog gn gebruikmaken van de elektronische service en moet u schriftelijk uw bezwaar indienen. Over die bijzondere procedure en over hoe te handelen indien men het niet eens is met het betreffende besluit, wordt dan altijd apart informatie gegeven in de begeleidende brief bij een dergelijke besluit. Wanneer u als burger, bedrijf of instelling het niet eens bent met een beslissing van de gemeente beschikking, dan kunt u hiertegen bezwaar indienen. Tegen de uitkomst van een examen of een beslissing van de examencommissie kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor de Examens. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar dan kunt u hiertegen in beroep gaan.

De bomen hebben een hoge geldwaarde; door ze te kappen wordt er een aanzienlijk kapitaal vernietigd. Ook vanuit ecologisch en milieukundig oogpunt gaat er veel verloren met het kappen van deze bomen. Als het in een andere taal is geschreven, dan kan de Douane een vertaling eisen. Tegen een besluit van bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel van Amsterdam, dient u dus bezwaar in bij de kamer. Hierbij geldt het reglement van orde van het College van Beroep voor de examens. Dit betekent dat u uw mening mondeling kunt toelichten. Voor de behandeling van het bezwaar worden geen kosten in rekening gebracht.

Dit zijn onder andere de stadsdelen en het Gemeentelijk Vervoerbedrijf GVB. Verder rest mij nog te vermelden de historische waarde die deze bomen vertegenwoordigen. Bekendmaking vindt plaats door toezending aan de aanvrager of door publicatie in 'de Stem van Dordt'. Tegen iedere beschikking van de gemeente, kunt u bezwaar maken. Steeds vaker doen ook opdrachtgevers buiten Amsterdam een beroep op de expertise van Stadstoezicht. De 136 bomen hebben grote waarde voor de dieren die er gebruik van maken.

Wel kunt u een klachtbrief schrijven naar het desbetreffende korps.