Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Een week na aanmaning wordt een extern incassobureau ingeschakeld.

Aanmaning Documenten
Een week na aanmaning wordt een extern incassobureau ingeschakeld. Het taalgebruik in deze gebieden wordt geregeld door de gecoordineerde wetten van 18 juli 1966. Indien ook na aanmaning geen volledige betaling is gevolgd kan de vordering ter incasso in handen worden gegeven van een incassobureau dan wel tot gerechtelijke invordering worden overgegaan. De Bevelvoerder is verantwoordelijk dat de juiste persoonsgegevens en adressering worden verkregen, die nodig zijn voor facturering. In het Duitse taalgebied dienen zowel de documenten en akten bestemd voor het personeel als deze voorgeschreven door een wet of een reglement, in het duits opgesteld te worden. De geldmiddelen en waardepapieren worden in daarvoor bestemde geldkisten bewaard op zodanige wijze dat zij voor anderen dan de kashouder onbereikbaar zijn. Indien niet binnen de in artikel 3 genoemde termijn volledige betaling is ontvangen wordt de debiteur een aanmaning toegezonden, waarbij deze in de gelegenheid gesteld wordt alsnog binnen zeven dagen tot betaling over te gaan.

Achter iedere dienstopdracht hoort een brief getekend door een Budgethouder. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle betalingen, die derden aan de gemeente verschuldigd zijn op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst, krachtens welke de gemeente enigerlei prestatie geleverd heeft of nog leveren zal. Bij het beoordelen van mutaties moet aandacht worden besteed aan de mogelijkheid dat voor dezelfde uren onterecht meerdere toelagen worden gedeclareerd. Afstemming handmatige voortelling met totaal het financieel systeem. Uitdraai mutatieverslag, vernietiging controleverslag. Instructeur vult instructeurskaart in tijdens instructies.

Daarna worden de goederen gekeurd op kwaliteit en kwantiteit. Op het witte exemplaar worden de magazijnartikelen materialen verantwoord. Levert zij als zodanig goederen aan de ondernemingssfeer van de gemeente bijvoorbeeld het grondbedrijf, dan kan heffing achterwege blijven. Bij het opstarten van W-Invoice, wordt automatisch een full screen opgestart door het pakket, waardoor u als gebruiker niet manueel het W-Invoice scherm moet 'maximizen'. Verantwoordelijk voor onder andere de afdeling preventie en de aankoop en verkoop van brandkranen buitendienst. Paraferen en dateren door Inkoopmedewerker gemeentelijke brandweer van mutatieverslag. Dit laatste is niet van toepassing bij het verrichten van diensten. Paraferen en dateren door Verkoopmedewerker3 gemeentelijke brandweer van mutatieverslag.

Als op woensdagochtend, voor 11 00 uur de diskette gereed wordt gemaakt, dan kunnen de betalingen al op vrijdag door de bank worden verricht. Inschrijving en berekening van kosten hulpverlening in schrift door Inkoopmedewerker. Onderscheid kan gemaakt worden naar publiekrechtelijke en privaatrechtelijke vorderingen. Passwords tweemaal per maand wijzigen op de Boekhouding. Controle van stamgegevens met onderliggende bescheiden en aansluiting controlegetallen en volgnummer mutatielijsten door Administrateur parafering en datering. Gezien de dagelijkse back-up procedure op de brandweer is het niet nodig aanvullende maatregelen te nemen om de gegevens te beschermen. Tarieven staan in verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten en in dienstmededeling nr.