Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Een soortgelijke oplossing als in een faillissement.

Faillissement
Het faillissement wordt vaak gezien als eindstation. Daarnaast kan een curator vergaderingen met schuldeisers uitschrijven waarvan de oproeping en de agenda beschikbaar zijn, persberichten plaatsen of andere openbare documenten produceren. In het faillissement van een natuurlijk persoon gaat het restant naar de gefailleerde zelf. Bij de vereffening kan de curator met veel problemen te maken krijgen. Wat u te wachten staat bij een surseance of faillissement. Toch signaleren zij vier blunders die uw kans om failliet te gaan aanzienlijk vergroten. Bij een faillissement kan de Belastingdienst redelijkerwijs aannemen dat u de crediteuren voor een deel niet zult betalen.

Het eventuele restant gaat naar de bevoorrechte preferente vorderingen, waaronder de aanvraagkosten van het faillissement, rijksbelastingen en premies. De curator kan van werknemers verlangen dat gedurende de opzegtermijn nog werkzaamheden worden uitgevoerd. Het aantal faillissementen in Nederland is fors gestegen. Toch lukt het regelmatig om een dergelijk akkoord te bereiken. Rechtspersonen, natuurlijke personen en nalatenschappen kunnen in staat van faillissement worden verklaard. Die moet samen met de schuldenaar de zaken regelen. Een faillissement kan enkele maanden duren maar soms sleept de zaak jarenlang. Een dergelijke homologatie maakt een einde aan het faillissement. Beveiligingsbedrijf Correctief in Franeker is failliet.

Een soortgelijke oplossing als in een faillissement. De telecomgroep Scarlet Telecom wil meer synergie tussen zijn Belgische en Nederlandse dochters. Tenzij het komt tot homologatie van een akkoord, betekent het einde van het faillissement tevens het einde van de failliete rechtspersoon. Hij zal hiervoor van de bankier een zogenaamde boedelkrediet bedingen.

De wet van 18 april 1851 op het faillissement, de bankbreuk en de opschorting van betaling werd opgeheven. Voorheen bedroeg de termijn drie dagen, wat als te kort en te onrealistisch werd beschouwd. In Nederland kan een faillietverklaring op drie manieren tot stand komen. Daarmee verdwijnt opnieuw een innovatief bedrijf uit Nederland. Uw bedrijf moet blijven draaien, ook als u even geen geld beschikbaar heeft.