Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Een dergelijke homologatie maakt een einde aan het faillissement.

Faillissement
Het artikel dat u opvraagt kan enkel door abonnees of houders van een dagkaart bekeken worden. Dit akkoord moet door de rechtbank worden erkend, gehomologeerd. De curator maakt een lijst van uw bezittingen en schulden. Indien de concurrenten geheel zijn voldaan, gaat het restant naar de eventuele achtergestelde schuldeisers. De Amerikaanse koper verplaatst de werkzaamheden van het voormalige Data Distilleries naar China. In deze vergadering wordt vastgesteld wie schuldeisers zijn en om welke bedragen het gaat. Die mogelijkheid ontstaat als er voldoende geld is om de schuldeisers een redelijk aanbod te doen.

De rechtbank van koophandel kan haar beslissing opschorten voor een termijn van vijftien dagen om de koopman of het openbaar ministerie de mogelijkheid te geven een gerechtelijk akkoord te vragen zie 1. Volgens ervaren curatoren komt dat meer door de slechte markt dan door de onkunde van ondernemers. Als u failliet wordt verklaard heeft dat tot gevolg dat al uw bezittingen en geldvorderingen in beslag worden genomen. Daarbij dient hij toe te zien op de belangen van de schuldeisers.

Hierin staat precies hoeveel iedere schuldeiser had te vorderen en wat hij uiteindelijk heeft gekregen. Voortaan is de koopman verplicht, binnen een maand nadat hij heeft opgehouden te betalen, daarvan aangifte te doen ter griffie van de bevoegde rechtbank. Het eventuele restant gaat naar de concurrente "gewone" schuldeisers. Zo eenvoudig als het hier staat, is het bepaald niet.