Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Wat te doen als men betalingsherinneringen ontvangt?

betalingsherinneringen Wie geld leent, moet dit terugbetalen, meestal met rente. Wie iets koopt op factuur of op krediet, moet dit betalen. Vaak vloeien schulden voort uit het niet nakomen van een hele rits financiŰle verplichtingen: belastingsschulden bij de overheid, openstaande verkeersboetes, aanzuivering van het saldo van een kredietkaart, hangende betalingen na levering van diensten of goederen.

Wanneer de schulden niet tijdig en correct afbetaald worden, ziet de schuldeiser zich vaak genoodzaakt een herinnering te sturen. Daarin wordt dan meestal aangegeven welke de extra kosten zijn die doorgerekend zullen worden (b.v. incassokosten en wettelijke rente, eventueel een boete) indien niet binnen de gestelde termijn betaald wordt. De schuldeiser kan ook een beroep doen op een externe partij, zoals een invorderingskantoor om de openstaande schuld op te volgen. Een invorderingskantoor is eigenlijk een tussenpersoon die in naam van de schuldeiser de openstaande vordering zal opvolgen.

Wat te doen indien men betalingsherinneringen ontvangt van een leverancier?
Reageer prompt en reageer schriftelijk
Als u het niet eens bent met een gevorderde schuld, reageert u best zo snel mogelijk, bij voorkeur per aangetekende post. Vele mensen bellen naar aanleiding van een herinneringsbrief of aanmaning hun schuldeiser op. Het nadeel hiervan is dat de oproep wel eens bij de verkeerde persoon terechtkomt en de boodschap verkeerd begrepen wordt of verloren gaat. Als dan later ontkend wordt dat de schuldenaar te goeder trouw gereageerd heeft, valt dat laatste nog moeilijk te bewijzen.

Wie het wel eens is met de inhoud van de brief, maar niet meteen kan betalen, kan een betalingsregeling vragen. Dat gebeurt best schriftelijk. Opgelet, een schuldeiser is niet verplicht om een betaling in schijven te aanvaarden. Dat men een schuld niet kan aanzuiveren, is zelden een geldige reden om niet of te laat te betalen. Ook de extra kosten die met een te late betaling gepaard gaan, zijn meestal voor rekening van de schuldenaar.

Wat te doen indien men betalingsherinneringen ontvangt van een invorderingskantoor?

Neem zo snel mogelijk contact op met het invorderingskantoor. U kunt met het invorderingskantoor telefonisch contact opnemen, of indien u dit wenst ook per brief of mail. Indien er een betwisting loopt, geeft u dat ook door, zodat het invorderingskantoor ervan op de hoogte is. Heeft u uw betaling al gedaan, stuur dan uw betalingsbewijs per post of fax door. Geef in alle gevallen uw dossierreferentie door, zodat uw reactie opgenomen wordt in uw dossier.

Het invorderingskantoor is de laatste kans die u krijgt om uw schuld op minnelijke wijze te voldoen. Indien u aan de betalingsherinneringen geen gevolg geeft, gaat uw dossier misschien naar een deurwaarder of advocaat en zullen de kosten oplopen.

Als u een betalingsherinnering van een invorderingskantoor ontvangt, dient steeds aangegeven te zijn welke extra kosten doorgerekend worden. Enkel de in de algemene voorwaarden voorziene rente en schadebeding kunnen aangerekend worden. Het invorderingskantoor mag geen extra kosten aanrekenen.

Wie de openstaande factuur niet meteen kan betalen, kan bij het invorderingskantoor een betalingsregeling aanvragen. Opgelet, niet bij elk dossier is een betalingsregeling mogelijk. Die is afhankelijk van de ouderdom en de waarde van de schuld.

Het is steeds in uw voordeel als met het invorderingskantoor een betalingsregeling afgesproken wordt om bijkomende kosten van een gerechtelijke vervolging te vermijden. Indien een invorderingskantoor geen betaling bekomt, kan het een bemiddelaar naar uw woonplaats zenden voor een ultiem overleg. Deze persoon kan een aanbetaling in ontvangst nemen en kan betalingsafspraken maken. Indien u geld overhandigt, vraag dan steeds om een ontvangstbewijs.

Wat als de schulden zich opstapelen?
Als de schulden zich opstapelen, is er meer aan de hand. Dan moet allicht het consumptiegedrag herzien worden of is hulp vereist om uit de benarde situatie te geraken.

In dat geval richt u zich best tot uw gemeente, waar men u met raad en daad kan bijstaan en eventueel kan doorverwijzen naar een schuldbemiddelaar.

Schulden voorkomen


Regel een betalingsregeling

Als u schulden heeft is het verstandig om zelf betalingsregelingen te treffen met de schuldeisers voordat uw schuld aangemeld wordt bij een deurwaarder. U voorkomt zo dat u extra kosten moet betalen.

Mocht de schuld al zijn aangemeld bij een deurwaarder dan kan er in een aantal situaties alsnog een betalingsregeling getroffen worden, inclusief de extra kosten. Mocht dit niet lukken en de schuld wordt niet ge´ncasseerd dan zal de deurwaarder naar de rechter gaan om te proberen alsnog de schuld via een beslag op uw uitkering of salaris ge´ncasseerd te krijgen.