Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Deze worden verdeeld in vier categorieŽn van schulden, nl.

Belasting Schulden
Als er sprake is van wanbeheer kan de directeur of eigenaar van de onderneming wel hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Het door vaststellen van de begroting door de raad machtigen van het college tot het aangaan van verplichtingen. Afgezonderd bedrag voor lasten die zeker optreden, maar waarvan omvang en tijdstip niet exact is te bepalen. Voorbereiden, vaststellen, uitvoeren van de begroting en de verantwoording erover in jaarrekening en jaarverslag. Gemeente koopt grond, maakt die bouwrijp en verkoopt de bouwgrond voor eigen rekening en risico. Het achterwege blijven van geregeld onderhoud, waardoor schade kan ontstaan aan kapitaalgoederen. Een oproep van de raad als de motie is aangenomen! aan het college iets te doen of te laten.

De aftrek voor rente en kosten van geldleningen is bijna geheel geschrapt. Tussentijdse informatie over de uitvoering van de begroting, ook wel met een doorkijkje naar het komend jaar. Als lasten en baten ook in de meerjarenbegroting in evenwicht zijn en dit is gebaseerd op reŽle uitgangspunten. Deze bleken echter onvoldoende om het groeiende aantal garnizoenen te bezoldigen.

Verplicht onderdeel van de beleidsbegroting met uitgangspunten voor de grondexploitatie. Kans op financiŽle tegenvallers als gevolg van interne of externe omstandigheden. Voor de geldschieters was een belangrijke factor dat ze hun magistraten persoonlijk kenden. Wet regelt de voorwaarden waaronder een gemeente geld kan lenen en mag uitlenen. Tot dan toe hadden de Staten oorlogskosten onder meer bestreden door de verkoop van rentebrieven.

Algemene opslag over de verdeelmaatstaven van het gemeentefonds; wordt regelmatig aangepast. Wijziging van de begroting op administratieve gronden zonder politieke impact. Deze werden gevonden bij de Hollandse burgerij, en wel in de vorm van de zogenaamde \lquote quotisati\'ebn. In de praktijk veel gebruikte naam voor de hele begroting of voor de beleidsbegroting alleen. Voorstel van de raad om te komen tot nieuw of een verandering van het beleid. Houdt in dat bij nieuwe initiatieven ook is aangegeven hoe ze betaald moeten worden. Middelen te besteden aan een specifiek omschreven taken, dus niet vrij besteedbaar, zoals specifieke uitkeringen en ďrechtenĒ.

Gemeente stelt alleen bepaalde voorwaarden en laat de grondexploitatie op zich aan de marktsector over. Jaarlijks rapport over de werking van het verdeelstelsel van het gemeentefonds. Rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. De alimentatie die u maandelijks betaalt is een vaste last en geen schuld. Saldo van baten en lasten inclusief mutaties in voorzieningen vůůr stortingen in of onttrekkingen aan de reserves. Gelden die de gemeente min of meer vrij kan besteden, met name de algemene uitkering en belastigen. Het vermogen dat kan worden ingezet om tegenvallers risicoís op te vangen. Het verschil tussen de baten en de lasten in de begroting.