Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

De weekpas geeft geen recht deze mee naar huis te nemen.

Aanmaning Recht
De jaarpas en de weekpas geven recht om publicaties ter raadpleging aan te vragen uit de magazijnen. Heyst, in synen tyt oickprocureur postulerende in den voirs. Het is mogelijk dat uw leverancier zonder schriftelijke aanmaning al in verzuim is. Onze offertes zijn geldig gedurende 30 dagen en omvatten slechts een indicatie van de prijs van de goederen. Voor een recht op schadevergoeding is het dus vereist dat uw leverancier in verzuim is of dat het voor hem blijvend onmogelijk is te leveren. Voor schade die ontstaat door inbraak in computersystemen zal de inbreker aansprakelijk gesteld worden. Eventuele geschillen tussen Nuyens en koper die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de te Alkmaar bevoegde rechter. In geval van wijziging van kostenbepalende factoren na het sluiten van de overeenkomst, behoudt Nuyens het recht voor deze wijzigingen aan koper door te berekenen. Cappellen, alle bynnen der selver onser stat van Bruessel.

De weekpas geeft geen recht deze mee naar huis te nemen. Spijts uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst, zijn de aangeduide prijzen exclusief B. De leeszaalpas en de dagpas geven geen recht om publicaties uit de magazijnen aan te vragen of mee naar huis te nemen. De algemeen directeur stelt vast welke categorieŽn elektronische publicaties al dan niet voor vrije raadpleging of uitlening in aanmerking komen.

Of als uw leverancier u vertelt niet correct te zullen leveren. Daarbij is het voor u belangrijk te weten dat het in deze gevallen om drie soorten schade kan gaan. Jassen, tassen en voorwerpen die hinder of schade kunnen veroorzaken moeten worden opgeborgen in de garderobe. Mocht dit desalniettemin geschieden, dan dient koper, Nuyens onverwijld hiervan op de hoogte te stellen. De leveringstermijnen worden louter ten indicatieve titel gegeven. Elke afwijking van huidige algemene voorwaarden is onderworpen aan ons uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord. Indien de goederen om aan koper te wijten redenen niet op of omstreeks het afgesproken tijdstip zijn afgeleverd, worden deze niettemin geacht in opdracht en voor risico van de koper bij Nuyens opgeslagen te zijn.

Wordt, onafhankelijk van vertragingen, veroorzaakt door een ondeugdelijke prestatie. Het contract treedt pas in werking na schriftelijke bevestiging van onzentwege, of vanaf het moment dat de uitvoering ervan werd aangevat. UruzganLees alles over de missie naar Afghanistan, over de gevaren en de politieke besluitvorming. In geval van niet franco levering of afgehaald, worden de goederen geacht aan koper afgeleverd te zijn op het moment dat deze op het bedrijf van Nuyens geladen zijn. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de algemeen directeur. Jansvan der Goten, procureur postulerende in onsen voirs. Voor misbruik van de KB-passen door derden kan de houder, op wiens naam de pas is gesteld, aansprakelijk worden gesteld. Alle briefwisseling en inningskosten, ook die van niet geaccepteerde wissels zijn ten laste van de koper.