Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

De staatssecretaris mag de tekst van dit voorontwerp van wet nog niet meedelen aangezien hij nog niet definitief is.

Aanmaning Definitie
De staatssecretaris mag de tekst van dit voorontwerp van wet nog niet meedelen aangezien hij nog niet definitief is. Vandaar het voorstel om dit hoofdstuk volledig te schrappen. In verband met dit artikel vraagt de heer Steverlynck of deze definitie van misbruik belangrijke repercussies kan hebben voor bepaalde steden en gemeenten. In 99 percent van de gevallen zal de fiscus zonder problemen kunnen vaststellen welke bestuurder verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer. Verzekering van de openbare dienst en overdracht van onroerende domeingoederen Art. Het is echter belangrijk dat de regering een duidelijk onderscheid maakt tussen een aantal commerciŽle ondernemingen en de VZW's. De staatssecretaris is dus van mening dat het hier om een volkomen gerechtvaardigde wetgeving gaat.

Daar kwade trouw, in de regel, slechts kan verondersteld worden, is het aan de administratie om te bewijzen dat de bestuurder waarvan de aansprakelijkheid in het gedrang komt, de fout in het beheer van de onderneming heeft begaan. De staatssecretaris merkt op dat dit hoofdstuk ingegeven is door de thans geldende wetgeving van een aantal buurlanden, onder meer Frankrijk en Nederland. De hoofdelijke aansprakelijkheid op zich zou als individuele maatregel nog verdedigbaar zijn. De staatssecretaris onderstreept dat het wetsontwerp precies tot doel heeft een einde te maken aan de onzekerheid in bepaalde gevallen. Zelfs in dergelijke sectoren vallen de meeste bedrijven niet van fraude te verdenken. De gewone schuldeisers kunnen zich minder en minder veiligstellen. Het aansprakelijk stellen van de bedrijfsleiders Art. Vanaf het moment dat men de betrokken ondernemingen en VZW's de mogelijkheid biedt om meerdere keren de feiten te verklaren en dat zij bewijzen dat ze van goede wil zijn, wordt de regeling veel soepeler. Ze lijkt evenwichtig, eerbiedigt de rechten van eenieder en waarborgt ze, aangezien het uiteindelijk de rechtbank is die oordeelt over de goede trouw of de fout.

De wettige redenen mogen dan al ruimer zijn dan het begrip overmacht. Maar de rechtspraak toont aan dat de wettige redenen de slordigheid niet vergoelijken, ook niet die van zijn gemandateerde. Het is evenwel zo dat de regering de grote meerderheid van bedrijven, die alle regels naleven, niet wil afstraffen alleen omdat enkele ervan in risicosectoren werken. Bovendien leidt dat er ook toe dat de overmacht van de fiscus ten opzichte van de positie van de gewone schuldeisers verstevigd wordt. De staatssecretaris antwoordt dat de regering inzake de mogelijkheden van bezwaar denkt aan de mogelijke toepassingen van de elektronische identiteitskaart. Het begrip wettige redenen is ruimer dan overmacht.

Hervorming van sommige bepalingen inzake de fiscale procedure Art. De bepalingen die hier worden besproken brengen niets nieuws, behalve het vermoeden van fout bij herhaalde niet-betaling. Voor de bruine vloot wordt geen specifieke uitzondering gemaakt, maar dat is ook niet nodig. Gelijklopende bepalingen vormen daar geen hindernis voor de ondernemersgeest. Artikel 226 van het EG-Verdrag geeft de Commissie de bevoegdheid om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen een lidstaat die zijn verplichtingen niet nakomt. Ze zijn duidelijk geen vrijgeleide voor de belastingplichtige om een laattijdige indiening goed te praten. Ook zij maken gebruik van bepaalde constructies die soms hun BTW-uitgaven in belangrijke mate drukken. De staatssecretaris voegt hieraan toe dat deze wetgeving ook zal bijdragen tot de bestrijding van de oneerlijke concurrentie ten opzichte van ondernemingen die wel alle verplichtingen nakomen. Van de wettige redenen kan de belastingplichtige niet alles verwachten.

Er zijn er volop overzichten aanwezig, zie Opdrachten. Net als in het eerste verhaal geldt hier dat wanneer Mevrouw D. Ik heb een andere woning gekocht en mijn woning verkocht. Het wetsontwerp zal precies tot doel hebben ervoor te zorgen dat voldaan wordt aan de Europese voorschriften en aan de grondwettelijke regels waarnaar dit arrest van het Arbitragehof verwijst. Hij wil daar evenwel een volledige reflectie over organiseren voor alle betrekkingen met de overheidsdiensten.