Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

De overeenkomst is pas geldig na betaling van de bijgaande factuur.

Aanmaning Overeenkomst
In dat geval blijft de abonnee wel gehouden zijn verbintenissen uit deze overeenkomst na te leven. De ligging, de categorie of het comfort en de belangrijkste kenmerken van de gehuurde accommodatie wordt omschreven in de huisbrochure die aan het contract wordt toegevoegd. In geval van wijziging van kostenbepalende factoren na het sluiten van de overeenkomst, behoudt Nuyens het recht voor deze wijzigingen aan koper door te berekenen. Heb vandaag ook bericht gehad van dat Incassobureau. Ook ik heb vandaag een aanmaning ontvangen van 188 euro van Intrum Justitia.

Aan deze aanvullende overeenkomst zijn geen kosten verbonden. Mijn dochter heeft vandaag ook een brief van Intrum Justitia ontvangen. De abonnee zal de via dit abonnement verkregen informatie slechts aanwenden voor eigen gebruik en ze niet exploiteren, reproduceren of ter beschikking stellen van derden. De aansprakelijkheid van Nuyens vervalt als klachten na de daarvoor staande termijnen worden ingediend. Dus ze vertelde mij het verhaal toen ze vandaag haar post kwam halen. Gelukkig voor mij heb ik deze brief bewaard en heb hem netjes binnen de opzegtermijn opgezegd. Eventuele tariefwijzigingen zullen een maand voor de inwerkingtreding ervan aan de abonnee worden bekendgemaakt. Definitieve prijsafspraken maken wij graag in persoonlijk overleg met onze opdrachtgevers, waarbij een en ander zal afhangen van uw specifieke wensen. Na de aflevering volgens de leden 3 of 4 zijn de goederen voor rekening en risico van koper.

Deze wettelijke betalingstermijn van 30 dagen geldt niet als partijen een andere betalingstermijn zijn overeengekomen langer of korter, bijvoorbeeld via de algemene voorwaarden. Stel het bedrijf in gebreke omdat ze een wanpresatie verrichten. Wat ben ik blij dat ik niet de enige ben die het slachtoffer is van deze oplichtersbende. In geval van niet franco levering of afgehaald, worden de goederen geacht aan koper afgeleverd te zijn op het moment dat deze op het bedrijf van Nuyens geladen zijn. Incass biedt een klantvriendelijke ondersteuning bij uw debiteurenbeheer waardoor u de betalingstermijn van uw debiteuren aanzienlijk kunt verkorten. Persoonlijk ben ik geen voorstander van zulke acties, zoiets zet alleen maar kwaad bloed wat weer uitlokt tot acties vanuit de kant van het bedrijf. Dat haalt niets uit, een aangetekende brief naar Justitia, dat heb ik ook gedaan, maar als je niets kan bewijzen moet je het gewoon betalen. De groep wordt vertegenwoordigd door een meerderjarige.