Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

De baarlijk wordt afgeleverd aan Wederpartij ten kantore van Smelterij

algemene voorwaarden
Persoonsgegevens, zoals contactgegevens plus betalingsgegevens diegene met u zijn opgegeven, wordt doorheen onzerzijds uitsluitendgebruikt om de transactie te kunnen faciliteren of te onderzoeken. Tien dagen voor besluit van deze tijdsperiode verstuurt 4UX een email aan de abonnee waarin de verlenging van het seizoenkaart wordt aangekondigd. Erbij bestelling aan stulp strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, totdat volledig akte van het aanbieding tot levering, onverminderd tegenbewijs. Huidige overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Zenid.net heeft het recht om nieuwe klanten be te wijzen indien blijkt dat deze in het verleden betalingsproblemen hebben gehad te Zenid.net. Open-sourcesoftwarelicenties voor Google-broncode vormen afzonderlijke, schriftelijke overeenkomsten. Algemene voorwaarden zijn voorwaarden die zijn opgesteld wegens erbij meerdere overeenkomsten te worden gebruikt. Hiervoor is inlichting disponibel op het webpagina's van United Members en/of kan met United Members aansluiting opgenomen worden. Opdrachtnemer wijst uitdrukkelijk de mogelijk met Opdrachtgever van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.

Bezit die indien consequentie van reparatie opdrachten of borg worden vervangen, worden of blijven daarom bezit van RSH tot volledige voldoening van hetgeen wij van de opdrachtgever te vorderen hebben. Niets te dit papier kan het zelfstandigheid van de verschillende genoemde juridische entiteiten teniet doen. Er mogen niet meer gegevens worden opgeslagen op de server dan de disponibel gestelde ruimte diegene is verkregen gedurende het afgenomen hostingpakket. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden aansprakelijk indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan afleiden dat de offertes of aanbiedingen, dan welnu een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Uw account zou binnenshuis 24 uur worden aangemaakt op onze server. Erbij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker bijgevolg schriftelijk in gebreke te stellen.

De installateur is bevoegd de kosten die gemoeid zijn met het aanbod in rekening te brengen, mits hij de opdrachtgever vooraf schriftelijke op deze kosten heeft gewezen. Verplichtingen van het klant De klant zou zichzelf opstellen plus gebruikt overeenstemmend hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwachten mogen worden. Opdrachtnemer is bevoegd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zichzelf onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afdammen der overeenkomst, dan welnu na het verzenden van de aanbieding. Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst en/of de levering van de instituten op te schorten, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover Opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet aanmerkelijk nakomt. Deze data zullen worden tweedehands voor de uitvoering van uw bestelling en in zwachteling ermee aan derden ter beschikbaarheid worden gesteld. U kunt, indien gewenst, u laten verwijderen van de mailinglist. Dit afbakening is dientengevolge adequaat om in de algemenevoorwaarden op te nemen.