Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Commissie besluiten de zaak voor te leggen aan het Hof van Justitie.

Aanmaning Justitie
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba Gem. Volgens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn worden beschrijvende merken niet ingeschreven. Commissie besluiten de zaak voor te leggen aan het Hof van Justitie. Van deze productie en vernietiging heeft hij echter geen productboekhouding bijgehouden. Wanneer u het niet eens bent met de beschikking of de beslissing van de officier van justitie, dan kunt u daartegen beroep instellen bij de officier van justitie respectievelijk de kantonrechter zie punt 1 respectievelijk punt 3. Een dergelijke praktijk zou leiden tot rechtsonzekerheid met betrekking tot de beschermingsomvang van het merk. De zekerheid moet worden gesteld door storting op de rekening van het Centraal Justitieel Incasso Bureau CJIB. Elke klasse omvat verscheidene waren of verscheidene diensten.

Er valt moeilijk in te zien waarom hier een de facto verlenging van de termijn tot 90 dagen mogelijk moet zijn. Wanneer u wenst te worden gehoord, dient u dit in uw beroepschrift aan te geven, onder vermelding van een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent. In uw beroepschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de aan u opgelegde sanctie. Ingeval de termijn door de Koning afloopt op 14 juli, valt niet in te zien waarom de termijn van vijftien dagen met een maand moet worden geschorst. Op foto's van de opening van de containers is duidelijk te zien hoe de goederen waren gestapeld. De nieuwe wetgeving is evenwel nog niet vastgesteld. Aan deze dubbele voorwaarde is in casu kennelijk niet voldaan.

Niet betwist wordt dat de belading met enige vertraging is uitgevoerd door het optreden van Alpine. Indien de adviezen ter kennis worden gebracht net voor 15 juli, is er geen enkele verantwoorde reden waarom de kandidaten over een termijn van één maand + 15 dagen zouden moeten kunnen beschikken. Als u geen zekerheid stelt, wordt uw beroepschrift niet in behandeling genomen. De artikelen 2 en 3 worden aangenomen met 6 stemmen bij 3 onthoudingen. Artikel 1 wordt eenparig aangenomen door de 9 aanwezige leden. De Koning legt de nadere regels vast voor de toepassing van deze paragraaf. De verklaringen en verslagen van deskundigen zijn met redenen omkleed. Het mandaat van de gewone en plaatsvervangende leden bedraagt vier jaar en is hernieuwbaar.