Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Centraal Justitieel Incasso Bureau via vindt u hier .

Justitie Incasso Bureau
Wanneer u het niet eens bent met de beschikking of de beslissing van de officier van justitie, dan kunt u daartegen beroep instellen bij de officier van justitie respectievelijk de kantonrechter zie punt 1 respectievelijk punt 3. Als u geen zekerheid stelt, wordt uw beroepschrift niet in behandeling genomen. Ministerie van Justitie, Centrale Dienstonderdelen, Directie Informatisering, Programmamanager. Het bedrag voor het wijzigen van de achternaam wordt per 3 januari 2007 verhoogd. Het is overigens een raadsel waarom die mogelijkheid er komt.

Door de verzelfstandiging wordt nauwe samenwerking met de reguliere ggz-instelling Lentis mogelijk. Het is veel eenvoudiger om nummer en handtekening op een acceptgiro te zetten, en die op de bus te doen met andere overschrijvingen en andere post samen. Als de rechter bepaalt dat de dader inderdaad een schadevergoeding moet betalen, dan draagt het parket de afhandeling van de zaak over aan het CJIB. In uw beroepschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de aan u opgelegde sanctie.

Wanneer u wenst te worden gehoord, dient u dit in uw beroepschrift aan te geven, onder vermelding van een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent. Hierbij dient u altijd het beschikkingsnummer te vermelden. Voorlichting schadevergoedingIn een strafzaak kan het slachtoffer een eis tot schadevergoeding indienen. De uitingen en meningen die in dit artikel worden uitgedrukt geven niet noodzakelijk de mening of het standpunt van Flitsservice. De ministerraad heeft op voorstel van minister Hirsch Ballin ingestemd met de verzelfstandiging van de Van Mesdagkliniek in Groningen. Ondernemers kunnen vanaf 1 januari 2007 besparen op hun administratieve lasten. Een nieuwe werkgever kan vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag VOG waaruit blijkt dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor uw nieuwe baan. Sinds 1 januari 2007 moeten brommers, scooters en snofietsen een eigen kenteken hebben.