Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Als u nulwaarden (in nulregels) niet wilt afdrukken, markeert u Nulwaarden onderdrukken.

Aanmaning Regels
Behoudens een aantal beperkingen is al het materiaal uitleenbaar. Deze wettelijke betalingstermijn van 30 dagen geldt niet als partijen een andere betalingstermijn zijn overeengekomen langer of korter, bijvoorbeeld via de algemene voorwaarden. Handig om bijvoorbeeld de eerstvolgende dopingcontrole te ontlopen. Als u voor verschillende debiteuren verschillende layouts wilt gebruiken, moet u verschillende taalcodes gebruiken. Inzage van deze materialen is alleen mogelijk na het maken van een afspraak. Aan de toelating kunnen voorschriften worden verbonden. Kostbare en unieke materialen, zoals handschriften en vroege drukken, zijn opgeslagen in een kluis. Gedurende het uitstel wordt de dwanginvordering geschorst.

Ook dan geldt dat na het verstrijken van de wettelijke of afgesproken termijn de afgesproken rentevergoeding verschuldigd is zonder voorafgaande ingebrekestelling. Deze teksten moeten volgens de woordvoerder alleen gezien worden als een aanmoediging om te betalen. Bedrijven kunnen in dit verband natuurlijke personen zijn die een bedrijf of beroep uitoefenen, of rechtspersonen zijn ongeacht of die feitelijk een onderneming uitoefenen. Invorderingswet 1990 zijn van overeenkomstige toepassing.