Aanmaningen

Aanmaning

Aansporing (schriftelijk) tot het alsnog betalen van een openstaande rekening.

Incasso

De inning van vorderingen.

Afwijkingen zijn slechts geldig met een door Madeo Webservices gesigneerd contract.

Aanmaning Contract
Afwijkingen zijn slechts geldig met een door Madeo Webservices gesigneerd contract. Offertes en prijsopgave door CdWDesign blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door CdWDesign. Bij het versturen van een aanmaning kunnen extra aanmaningskosten gerekend worden. Om gebruik te kunnen maken van IncassInfo dient een aanvullende overeenkomst te worden afgesloten. Opdrachtgever vrijwaart CdWDesign voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. CdWDesign aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer CdWDesign als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. De opdrachtgever dient CdWDesign terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Definitieve prijsafspraken maken wij graag in persoonlijk overleg met onze opdrachtgevers, waarbij een en ander zal afhangen van uw specifieke wensen.

CdWDesign is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Incass levert niet alleen geld op, maar bespaart ook kostbare tijd en ergernis. Het is een sommatie die op het briefpapier van ons kantoor wordt verzorgd. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beeindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden. In genoemde gevallen behoudt CdWDesign zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door CdWDesign geleden schade.

Incass biedt een klantvriendelijke ondersteuning bij uw debiteurenbeheer waardoor u de betalingstermijn van uw debiteuren aanzienlijk kunt verkorten. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en CdWDesign zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CdWDesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Deeco Europe is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. CdWDesign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.